Sök på siten:Relaterade sidor:
» Styrelsen
» Verksamhetsberättelser
» Årsmötesprotokoll
» Föreningens historia (engelska)
» Ekonomisk rapport

Stadgar för Svensk Förening för Neuroradiologi (SFNR)§1

Föreningen är öppen för alla personer som arbetar inom och/eller har intresse för neuroradiologi.

§2

Föreningens ändamål är att företräda specialitetens vetenskapliga och fackliga intressen, bedriva och stödja utbildning samt utgöra remissinstans.

§3

Föreningens medlemmar utgörs av ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar. Pensionerade medlemmar räknas som ordinarie medlemmar men är liksom hedersmedlemmar befriade från årsavgift.

Inval av nya medlemmar sker på förslag av två medlemmar.

Utträde ur föreningen:
Begäran om utträde görs skriftligen till föreningens styrelse som beslutar om utträde. Den som, trots påminnelse, tre år i följd, ej betalat medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
Uteslutning av andra skäl kan beslutas av styrelsen.

§4

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, föreningssekreterare, vetenskaplig sekreterare, kassaförvaltare och det antal ledamöter som bestäms av föreningsmöte. Därutöver har styrelsen rätt att adjungera ytterligare ledamöter. Adjungerad ledamot saknar rösträtt. Styrelsen väljs av årsmöte. Föreningssekreteraren och kassaförvaltaren väljs för 3 år, övriga ledamöter för 2 år. Alla styrelsemedlemmar kan omväljas för ytterligare mandatperioder. I föreningens namn upprättade handlingar skall undertecknas av ordföranden eller föreningssekreteraren.

§5

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. Den styrelse som väljs vid årsmöte tillträder därför vid kommande årsskifte, såvida inte årsmötet i särskilda fall bestämmer annorlunda.

§6

Föreningens valberedning väljs av årsmötet som också utser sammankallande. Mandatperioden är 2 år med möjlighet för omval. Valberedningen består av två föreningsmedlemmar som ej är styrelsemedlemmar.

§7

Ordföranden åligger att leda föreningens sammanträde och att i samråd med föreningssekreteraren uppgöra föredragningslisa till styrelse-sammanträden och föreningsmöten. Vice ordföranden åligger att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes åligganden. Kassaförvaltaren åligger att förvalta föreningens ekonomiska tillgångar, ansvara för föreningens löpande ekonomiska transaktioner, upprätta bokslut och i god tid före årsmötet tillställa revisorerna föreningens räkenskaper. Ordföranden och kassaförvaltaren äger var för sig rätt att teckna föreningens firma.

§8

Föreningssekreteraren åligger att minst två veckor före varje styrelsemöte och minst en månad före föreningsmötet tillställa ledamöterna kallelse och föredragningslista. Föreningssekreteraren ansvarar för protokoll, årsberättelse, medlemsmatrikel och adressförteckning samt ombesörjer föreningens kansligöromål.
Den vetenskapliga sekreteraren är föreningens representant vid planeringen av vetenskapliga aktiviteter där föreningen deltar.

§9

Föreningens har årligen minst ett föreningsmöte. Tid och plats för föreningsmöte bestäms av styrelsen. Extra föreningsmöte må hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant behövligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna hos ordföranden gjort skriftlig framställan härom.

§10

Vid föreningens årsmöte skall bl. a. följande ärenden behandlas:

·         Årsberättelse och ekonomisk redovisning

·         Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare

·         Vartannat år val av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare

och övriga ledamöter

·         Vart tredje år val av föreningssekreterare och kassaförvaltare

·         Varje år val av revisor jämte suppleant

·         Vartannat år val av valberedning

·         Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår

§11

Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Omröstning vid val sker öppet då ej sluten omröstning begärs. I de frågor, där ej annorlunda stadgas, gäller vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Fråga om bordläggning beslutas med enkel majoritet. Bordläggning av ärende för ske högst två gånger i följd.

§12

Publicering av föreningens handlingar sker på föreningens hemsida.

§13

Beslut om ändring av föreningens stadgar må inte fattas vid det sammanträde då förslaget blivit väckt. För att föreslagen ändring skall anses antagen fordras beslut vid nästa sammanträde med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§14

Upplösning av föreningen kan äga rum genom beslut av tre fjärdedelar av vid föreningsmöte närvarande medlemmar, varvid beslutet måste biträdas på nytt vid för detta ändamål utlyst möte, ävenledes med tre fjärdedels majoritet. Vid detta senare möte skall i händelse av föreningens upplösning bestämmelse träffas om användningen av föreningens tillgångar.

 

 

Dessa stadgar är ursprungligen antagna vid föreningsmöte 1971.

 

Ändring i enlighet med ovanstående lydelse beslutad vid föreningsmöte den 9:e november 2012.

 

 

Aktuella stadgar som pdf.

Ansvarig utgivare: Ordförande i SFNR
Johan Wikström
BFC/röntgen, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel
E-post: johan.wikstrom@radiol.uu.se
Webmaster: Lars.Stenberg@skane.se
Senast uppdaterad: 2013-05-29